Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Opracowanie Strategii Wzorniczej z rekomendacjami.
Cel projektu: Zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Transtom na rynku zakończenie etapu I

Wydatki ogółem: 109 470

Wydatki kwalifikowane : 89 000

Dofinansowanie : 75 650